Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti
Fast digital print studio s.r.o.
IČ: 25731084
DIČ: CZ25731084
Se sídlem: V Olšinách 859/44 Strašnice, 100 00  Praha 10
Zapsané u Městského soudu v Praze
Oddíl C, vložka 65107
 
 1. Základní ustanovení
 
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností Fast digital print studio s.r.o. IČ: 25731084, DIČ: CZ25731084, se sídlem: V Olšinách 859/44 Strašnice, 100 00  Praha 10, zapsané u Městského soudu v Praze, Oddíl C, vložka 65107 (dále jen „poskytovatel“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) vznikající:
 
I.1.1.             ze smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo") a/nebo
I.1.2.             z kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva'') a/nebo
Smlouva o dílo, kupní smlouva a smlouva o vytvoření grafických děl dále společně jen jako „Smlouva".
 
 1. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky poskytovatele umístěné na adrese www.on-lineprint.cz (dále jen „webová stránka") a další související právní vztahy.
 2. Odlišná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 
 1. Uživatelský účet
 
 1. Na základě registrace objednatele provedené na webové stránce může objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může objednatel mimo jiné provádět objednávání zboží a služeb poskytovatele (dále jen „uživatelský účet''). Objednatel může provádět objednávání zboží a služeb poskytovatele též bez registrace přímo z webové stránky.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány vždy za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.
 4. Poskytovatel může zrušit nebo zablokovat uživatelský účet objednatele, a to zejména v případě, kdy objednatel svůj uživatelský účet déle než jeden (1) rok nevyužil, či v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 5. Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 
 1. Uzavírání smlouvy
 
 1. Rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní'') obsahuje nabídku zboží poskytovatele, nabídku služeb poskytovatele spočívajících v upravování zboží podle individuálního přání či potřeby objednatele a nabídku grafických služeb poskytovatele spočívajících ve vytvoření grafických děl. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se pro vztahy mezi poskytovatelem a jakýmikoliv třetími osobami (včetně objednatele) nepoužije.
 2. Ceny (odměna poskytovatele) jsou ve webovém rozhraní standardně uvedeny bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") a včetně všech souvisejících poplatků. Pro objednatele, který je spotřebitelem, jsou před uzavřením smlouvy zobrazeny konečné ceny jak bez DPH, tak včetně DPH a všech dalších daní a poplatků. Nabídka poskytovatele a ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Je-li ve webovém rozhraní uvedena cena (odměna poskytovatele), rozumí se jí cena bez nákladů souvisejících s dodáním zboží, a platí tak pouze v případě osobního odběru zboží na provozovně poskytovatele (dále jen „osobní odběr''). Po dokončení výběru služeb a zboží jsou objednateli zobrazeny informace o nákladech spojených s balením a dodáním upraveného zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním upraveného zboží uvedené ve webovém rozhraní platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4.  Je-li ve webovém rozhraní uvedena cena (odměna poskytovatele), dojde k uzavření Smlouvy následujícím způsobem. Objednatel vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář může obsahovat zejména informace o objednávaném zboží či službách (objednávané zboží či služby „vloží" objednatel do elektronického nákupního košíku webového rozhraní), způsobu úhrady jejich ceny (odměny poskytovatele), údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka'').
 5. Před zasláním objednávky poskytovateli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednatele vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle objednatel poskytovateli kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU", přičemž tato objednávka je neodvolatelná. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.
 6. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, předpokládaných nákladů na dopravu) požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například. e-mailem či telefonicky) či o zajištění zaplacení ceny.
 7. Smluv1ú vztah ze Smlouvy vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno objednateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele.
 8. Veškeré nabídky prodeje zboží či poskytnutí služeb uvedené na webové stránce jsou nezávazné a poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží či těchto služeb. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily povinnosti ze smluvních vztahů vůči poskytovateli.
 9. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám.
 
 1. Předmět smlouvy o dílo
 
 1. Smlouvou o dílo se poskytovatel zavazuje vytvořit na svůj účet a na svoje nebezpečí pro objednatele dílo (díla) specifikované ve smlouvě o dílo, přičemž objednatel se smlouvou o dílo zavazuje za vytvoření díla (děl) zaplatit poskytovateli odměnu ve výši stanovené ve smlouvě o dílo.
 2. Pro práva a povinnosti smluvních stran související se zbožím upraveným dle smlouvy o dílo se použijí ustanovení těchto obchodních podmínek upravujících nakládání se zbožím.
 
 1. Vytváření díla
 
 1. Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s plněním smlouvy o dílo neprodleně po jejím uzavření. Objednatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že pokud dojde ke splnění smlouvy o dílo poskytovatelem před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy, ztrácí tímto objednatel právo od smlouvy o dílo odstoupit.
 2. Poskytovatel je povinen vytvářet dílo s obvyklou péčí a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Poskytovatel je povinen při vytváření díla postupovat samostatně a v souladu se zájmy objednatele.
 3. Objednatel je povinen poskytnout poskytovateli (jeho pracovníkům) nezbytnou součinnost, zejména v případě, že určité charakteristiky díla nebudou zcela zřejmé či by jejich realizace byla neúčelná anebo v případě jiných dotazů poskytovatele týkajících se díla. Každý dotaz poskytovatele související s vytvářením díla je objednatel povinen zodpovědět neprodleně.
 4. Není-li smluveno jinak, není poskytovatel povinen kontrolovat obsahovou a věcnou správnost podkladů dodaných objednatelem pro vytvoření díla. Poskytovatel je povinen s běžnou péčí provést kontrolu technické správnosti podkladů ve vztahu k zamýšlenému účelu.
 5. Poskytovatel může pověřit vytvořením díla jinou osobu. Při vytváření díla jinou osobou však nese poskytovatel odpovědnost, jako by vytváření díla prováděl sám.
 
 1. Podklady
 
 1. V případě, že v souvislosti. se smlouvou o dílo budou objednatelem předány poskytovateli podklady pro zhotovení díla (dále jen „podklady''), smluvily smluvní strany následující:
 2. V případě, že v souvislosti s podklady bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se objednatel předat poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a informace nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou. V případě, že by taková třetí osoba tvrdila, že užitím podkladů dle smlouvy o dílo byla porušena její práva, zejména práva k předmětům autorskoprávní ochrany, nebo tím, že došlo k nekalosoutěžnímu jednání, zavazuje se objednatel hradit poskytovateli neprodleně veškeré účelně vynaložené náklady, které poskytovateli v souvislosti se sporem s takovou třetí osobou vzniknou.
 3. Podklady pro tisk (tiskové podklady) musí vždy odpovídat technickému manuálu poskytovatele umístěnému na internetové adrese www.on-lineprint.cz (dále jen „manuál přípravy dat''). V případě, že podklady pro tisk (tiskové podklady) neodpovídají manuálu přípravy dat, může poskytovatel provést úpravu těchto podkladů (po odsouhlasení objednatelem), a to za podmínek stanovených ve smlouvě o vytvoření grafických děl a za smluvenou odměnu.
 
 1. Předmět kupní smouvy
 
 1. Kupní smlouvou se poskytovatel zavazuje dodat objednateli zboží a převést na něho vlastnické právo ke zboží a objednatel se kupní smlouvou zavazuje zaplatit poskytovateli kupní cenu zboží.
 
 1. Doprava a převzetí zboží
 
 1. Není-li podle Smlouvy dohodnut osobní odběr objednatelem ve skladu poskytovatele, uskutečňuje se dodáním zboží jeho předáním smluvnímu dopravci k přepravě pro objednatele.
 2. V případě, že je ve Smlouvě smluven osobní odběr objednatelem, bude zboží připraveno k odebrání na pobočce poskytovatele. Osobní odběr je možný v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hod.
 3. Způsob doručení zboží určuje poskytovatel, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. V případě, Že je způsob dopravy smluven na základě požadavku objednatele, nese objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 4. Je-li poskytovatel podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené objednatelem, je objednatel povinen převzít zboží při dodání.
 5. V případě, že je z důvodů na straně objednatele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo smluveno, je objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 6. Pii převzetí zboží od přepravce je objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a poskytovateli. Převzetí zboží je objednatel povinen potvrdit na dodacím listu (podpisem, razítkem). V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí objednatel zásilku od přepravce převzít a je povinen tyto skutečnosti vůči přepravci uplatnit (a pořídit o tom zápis). Podpisem dodacího listu objednatel stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a na případnou pozdější reklamací ohledně porušení obalu zásilky tak nemůže být brán zřetel.
 7. Nenastanou-li objektivní překážky bránící dodání zboží, je poskytovatel povinen dodat zboží ve lhůtě, která je stanovena ve Smlouvě nebo ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží a k místu jeho dodání. Poskytovatel je oprávněn dodat zboží dříve. Dodá-li poskytovatel zboží před určenou dobou, není objednatel oprávněn zboží odmítnout. Za objektivní překážky bránící dodání zboží se považují všechny okolnosti bránící dodání zboží, které poskytovatel nezavinil, zejména poruchy v provozu, potíže s přepravou zboží od výrobce, stávky nebo výluky.
 
 1. Přechod nebezpečí škody na zboží, přechod vlastnictví
 
 1.  Jestliže je poskytovatel povinen předat zboží dopravci, přechází na objednatele nebezpečí škody na zboží jeho předáním dopravci.
 2. Jestliže bylo smluveno převzetí zboží na provozovně poskytovatele (osobní odběr), přechází nebezpečí škody na zboží na objednatele v době, kdy převezme zboží od poskytovatele.
 3. Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na objednatele, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu.
 4. Jestliže je poskytovatel povinen předat zboží dopravci, přechází vlastnické právo ke zboží na objednatele jeho předáním dopravci. Jestliže bylo smluveno převzetí zboží na provozovně poskytovatele, přechází vlastnické právo ke zboží na objednatele v okamžiku, kdy převezme zboží od poskytovatele.
 5. Smluvní strany tímto vylučují použití ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku.
 1. Platební podmínky
 
 1. Objednatel je povinen hradit poskytovateli kupní cenu a cenu za dílo (dále společně jen jako „odměna poskytovatele'') a zálohy na odměnu poskytovatele v termínech a ve výši stanovené ve Smlouvě. Není-­li ve Smlouvě smluven termín splatnosti zálohy na odměnu poskytovatele, platí termín splatnosti uvedený na zálohové faktuře poskytovatele či v rámci jiné výzvy k platbě zálohy na odměnu poskytovatele.
 2. Odměna poskytovatele je splatná ke dni uvedenému ve Smlouvě nebo, není-li splatnost uvedena ve Smlouvě, je odměna poskytovatele splatná ve lhůtě uvedené na faktuře vystavené poskytovatelem či v rámci jiné výzvy k platbě, jinak nejpozději do čtrnácti (14) dní od uzavření Smlouvy, a to:
X.1.  - bezhotovostně převodem na účet poskytovatele 725005001/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s. (dále jen „účet poskytovatele") na základě zálohové faktury vystavené poskytovatelem nebo jiné výzvy učiněné poskytovatelem.
X.2. - hotově při převzetí zboží, avšak pouze v případě, Že byl tento způsob platby akceptován objednatelem.
X.3. - v hotovosti na dobírku v místě určeném ve Smlouvě, avšak pouze v případě, že byl tento způsob platby akceptován poskytovatelem.
 1. Poskytovatel může vždy požadovat zajištění uhrazení odměny poskytovatele.
 2. Poskytovatel může poskytnout objednateli množstevní slevy z odměny poskytovatele, a to za podmínek stanovených na webové stránce nebo za individuálně sjednaných podmínek. Není-li smluveno jinak, nelze případné slevy z odměny poskytovatele poskytnuté poskytovatelem vzájemně kombinovat. Poskytovatel je plátcem DPH a ke všem částkám bude připočtena DPH v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 3. V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen uhrazovat odměnu poskytovatele společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek objednatele hradit odměnu poskytovatele je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
 4. Objednatel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je povinen platbu, jejíž výše překračuje částku 15.000 EUR, provést bezhotovostně. Platba v české nebo jakékoliv cizí měně se přepočte na měnu EURo směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby. Do limitu dle tohoto článku se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené v průběhu jednoho kalendářního dne.
 5. Je-li to v obchodním styku obvyklé, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy objednateli daňový doklad -fakturu. Daňový doklad -fakturu vystaví poskytovatel objednateli (nejčastěji po uhrazení odměny) a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele nebo daňový doklad -fakturu zpřístupní v rámci uživatelského účtu. Na žádost objednatele zašle poskytovatel objednateli daňový doklad -fakturu v tištěné podobě. V případě, že objednateli vznikne nárok na slevu, vystaví objednatel fakturu -daňový doklad (neobsahující DPH), a to s nejméně třiceti (30) denní lhůtou splatnosti od doručení tohoto dokladu poskytovateli.
 6. Poskytovateli vzniká nárok na odměnu dle Smlouvy i v případě, že došlo ke znemožnění vytváření díla a/nebo znemožnění pokračování v činnosti poskytovatele uvedené ve Smlouvě, a to zejména pokud došlo ke znemožnění vytváření díla v důsledku jednání objednatele.
 7. V případě prodlení objednatele s placením jakékoliv platby podle Smlouvy (či zálohy na tuto odměnu poskytovatele) vzniká poskytovateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 8. Pohledávky za poskytovatelem je vúči odměně poskytovatele možné jednostranně započíst pouze v případě, že se jedná o splatnou pohledávku poskytovatelem písemně uznanou co do důvodu a výše anebo o pohledávku objednatele pravomocně přiznanou v soudním či rozhodčím řízení.
 1. Další práva a povinnosti smluvních stran
 
 1. Po dobu prodlení objednatele s placením i části jakékoliv odměny nebo zálohy na tuto odměnu poskytovatele není poskytovatel povinen poskytovat objednateli žádné služby či zboží podle Smlouvy.
 2. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Objednatelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb dle § 14 zákona o ochraně spotřebitele, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
 3. Poskytovatel je oprávněn používat obchodní  firmu, název či jméno objednatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).
 4. Lhůty stanovené ve Smlouvě pro poskytovatele začínají vždy běžet až dnem uhrazení dílčí odměny či zálohy dle Smlouvy na účet poskytovatele.
 5. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Smlouvy.
 6. Poskytovatel odpovídá pouze za takové porušení právních povinností, které zavinil.
 7. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje také překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala (vyšší moc).
 
 1. Účinnost smlouvy
 
 1. Smlouva nabývá účinnosti jejím uzavřením.
 2. Ukončením účinnosti Smlouvy není dotčena účinnost těch ustanovení Smlouvy (obchodních podmínek), ze kterých vyplývá, že mají přetrvat účinnost Smlouvy.
 
 1. Odstoupení od smlouvy o dílo
 
 1. Objednatel, který je spotřebitelem, je v souladu s ustanovením § 1837 písm. a) občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit a to ve lhůtě Čtrnácti (14) dnů od jejich uzavření, pokud nedošlo k jejich předchozímu splnění poskytovatelem. Pro odstoupení od smlouvy o dílo je objednatel povinen zaslat písemnou zprávu.
 2. Odstoupí-li objednatel, který je spotřebitelem, od smlouvy o dílo uhradí poskytovateli poměrnou část sjednané ceny (odměny) za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od takové smlouvy.
 3. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy o dílo kdykoliv bez uvedení důvodu odstoupit, a to až do doby splnění závazku obou stran z těchto smluv. V případě odstoupení podle předchozí věty vrátí poskytovatel cenu nebo uhrazenou zálohu objednateli nejpozději do čtrnácti (14) dnů od tohoto odstoupení, a to bezhotovostně na účet určený objednatelem.
 
 1. Práva z vadného plnění
 1. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, § 2161 až 2174 a§ 2615 až 2619 občanského zákoníku).
 
 1. Poskytovatel odpovídá objednateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména poskytovatel odpovídá objednateli, že v době, kdy objednatel zboží převzal:
 
 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží objednatelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí objednatelm, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. V případě výskytu vady může objednatel poskytovateli předložit reklamaci a požadovat:
 1. Práva z vadného plnění uplatňuje objednatel u poskytovatele, a to na adrese provozovny poskytovatele či na adrese elektronické pošty poskytovatele fast@faststudio.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy poskytovatel obdržel od objednatele reklamované zboží.
 2. Reklamace zboží objednatelem nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu či plnit jiné závazky vůči poskytovateli.
 3. Objednatel má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s uplatněním reklamace, jen v případě, že reklamace byla oprávněná.
 
 1. Doručování
 
 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Objednatel doručuje poskytovateli korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Poskytovatel doručuje objednateli korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.
 
 1. Mimosoudní řešení sporů
 
 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a objednatelem z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Poskytovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 
 1. Závěrečná ustanovení
 
 1. Veškerá ujednání mezi poskytovatelem a objednatelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Poskytovatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám poskytovatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží poskytovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu poskytovatele.
 4. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Objednatel nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
 6. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti: 4.3.2019